Podłoga z desek dębowych. Siła ukryta w naturalnym pięknie

Podłoga z desek dębowych

Podłoga z desek dębowych. Siła ukryta w naturalnym pięknie

Drewno we wnę­trzach to syno­nim natu­ral­ne­go pięk­na, kla­sycz­nej ele­gan­cji i przy­tul­no­ści. Chociaż zmie­nia­ją się tren­dy w aran­ża­cji wnętrz, ten mate­riał jest ponad­cza­so­wy, uni­wer­sal­ny i wciąż naj­chęt­niej wybie­ra­ny pod­czas wykań­cza­nia domów, miesz­kań czy obiek­tów użyt­ku publicz­ne­go. Z drew­na two­rzo­ne są rów­nież pod­ło­gi.

Wymagania sta­wia­ne przed drew­nem prze­zna­czo­nym do wykoń­cze­nia pod­łóg są dość wyso­kie. Musi cecho­wać się odpo­wied­nią twar­do­ścią, wytrzy­ma­ło­ścią i odpor­no­ścią na ura­zy mecha­nicz­ne oraz sze­reg czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak np. wil­goć. To jeden z głów­nych powo­dów, dla któ­rych spo­śród róż­nych gatun­ków drew­na dąb jest szcze­gól­nie chęt­nie wybie­ra­ny.

Najważniejsze właściwości drewna dębowego

Drewno dębo­we od wie­ków cenio­ne jest za wytrzy­ma­łość i trwa­łość. To gwa­ran­cja dłu­go­trwa­łej żywot­no­ści i este­tycz­ne­go wyglą­du pod­łóg w naszych domach. Naturalne pod­ło­gi dębo­we są nie tyl­ko este­tycz­ne wizu­al­nie, ale i pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na nasze zdro­wie i samo­po­czu­cie, gdyż regu­lu­ją wil­got­ność w pomiesz­cze­niach. Dębowe par­kie­ty czy deski pod­ło­go­we nie zawie­ra­ją żad­nych sub­stan­cji szko­dli­wych dla ludzi ani tok­sycz­nych kle­jów. Co wię­cej, są dłu­go­wiecz­ne, ponie­waż dębo­we pod­ło­gi mogą być wie­lo­krot­nie pod­da­wa­ne zabie­gom reno­wa­cyj­nym, np. poprzez cykli­no­wa­nie. Odpowiednio gru­be deski mogą być cykli­no­wa­ne nawet kil­ku­krot­nie. Po takim zabie­gu zale­ca­ne jest odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie drew­nia­nej powierzch­ni poprzez lakie­ro­wa­nie lub ole­jo­wa­nie.

Drewno dębo­we jest cięż­kie i sto­sun­ko­wo twar­de, ale przez to wyka­zu­je odpor­ność na zary­so­wa­nia i wgnie­ce­nia. Deski pod­ło­go­we sta­no­wią świet­ny izo­la­tor ter­micz­ny i aku­stycz­ny. Podłoga dębo­wa jest natu­ral­na, przy­ja­zna aler­gi­kom i dzie­ciom.

Estetyka dębowych podłóg

Wymieniając atu­ty dębo­wych pod­łóg, nie moż­na pomi­nąć ich walo­rów este­tycz­nych. Każda drew­nia­na deska jest nie­po­wta­rzal­na. Jest to zale­ta, ale i wyzwa­nie przed oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi pod­ło­gę, gdyż poszcze­gól­ne deski powin­ny do sie­bie paso­wać kolo­ry­stycz­nie oraz usło­je­niem.

Dębowe pod­ło­gi nada­ją się do zasto­so­wa­nia zarów­no we wnę­trzach nowo­cze­snych, jak i kla­sycz­nych. Szczególnie dobrze będą pre­zen­to­wać się w domach urzą­dzo­nych w sty­lu kla­sycz­nym, rusty­kal­nym lub skan­dy­naw­skim.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.