Podłoga z drewna. Parkiet czy deski podłogowe?

Podłoga

Podłoga z drewna. Parkiet czy deski podłogowe?

Drewno to wciąż naj­chęt­niej wybie­ra­ny mate­riał do wykań­cza­nia pod­łóg w domach i miesz­ka­niach. Doceniamy jego natu­ral­ny urok, uni­wer­sal­ność, wygo­dę użyt­ko­wa­nia oraz trwa­łość. Drewniana posadz­ka dosko­na­le pasu­je do każ­de­go wnę­trza i jest sto­sun­ko­wo łatwa w regu­lar­nym utrzy­ma­niu czy­sto­ści.

Przy wykań­cza­niu pod­łóg, drew­no może być zasto­so­wa­ne na kil­ka róż­nych spo­so­bów, ale naj­czę­ściej wybór pada na par­kiet lub deski pod­ło­go­we. Które z tych roz­wią­zań lepiej spraw­dzi się w Twoim miesz­ka­niu? Na to pyta­nie spró­bu­je­my odpo­wie­dzieć w tym arty­ku­le.

Parkiet, czyli drewniana podłoga w tradycyjnym wydaniu

Pakiet to tra­dy­cyj­ny i ele­ganc­ki spo­sób na wykoń­cze­nie domo­wej pod­ło­gi. Jest bar­dzo przy­jem­ny w codzien­nym korzy­sta­niu mię­dzy inny­mi dla­te­go, że zapew­nia dobrą izo­la­cję ciepl­ną i aku­stycz­ną. Standardowy par­kiet ukła­da się z podłuż­nych kle­pek wzdłuż zało­żo­ne­go wzo­ru. Najczęściej jest to wzór okrę­to­wy, angiel­ski lub tzw. jodeł­ka (w tym jodeł­ka w wyda­niu fran­cu­ski, węgier­skim lub dia­go­nal­nym), cho­ciaż w prak­ty­ce moż­na stwo­rzyć też nie­co bar­dziej fine­zyj­ne aran­ża­cje.

Parkiet moco­wa­ny jest do pod­ło­ża przy pomo­cy spe­cjal­ne­go kle­ju poprzez łącze­nie kle­pek na pió­ro i wpust w przy­pad­ku par­kie­tów tra­dy­cyj­nych (tzw. par­kie­ty lame­lo­we ukła­da się na styk).

Dokładne i sta­ran­ne uło­że­nie par­kie­tu wyma­ga nie­co cza­su, umie­jęt­no­ści oraz wysił­ku, więc to zada­nie naj­le­piej zle­cić fachow­com. Dodatkowo przed uło­że­niem war­to zadbać o opty­mal­ną wil­got­ność w pomiesz­cze­niu oraz pod­ło­ża, a tak­że wła­ści­wą tem­pe­ra­tu­rę powie­trza (naj­le­piej 18–22°C).

Deski podłogowe, czyli piękno tkwi w prostocie

Produkowane z drew­na lite­go deski pod­ło­go­we są solid­ne i pozwa­la­ją na two­rze­nie kla­sycz­nych i ele­ganc­kich aran­ża­cji na pod­ło­gach. Powinny być jed­nak odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne – bez sęków oraz jakich­kol­wiek wad. Świetnie pre­zen­tu­ją się przede wszyst­kim we wnę­trzach kla­sycz­nych, skan­dy­naw­skich, rusty­kal­nych, pro­wan­sal­skich. Układane są od stro­ny okna, ewen­tu­al­nie wzdłuż dłuż­szych ścian w przy­pad­ku wąskich pomiesz­czeń. Podłoga z desek moco­wa­na jest na pió­ro i wpust. Poszczególne deski powin­ny być do sie­bie dopa­so­wa­ne wzglę­dem rysun­ku sło­jów i barw. Muszą być one ide­al­nie wypo­zio­mo­wa­ne.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.