Zalety użytkowe podłogi z drewna litego

Zalety użytkowe podłogi z drewna

Zalety użytkowe podłogi z drewna litego

Odpowiednio wykoń­czo­na pod­ło­ga to klu­czo­wy ele­ment w każ­dym wnę­trzu, wpły­wa­ją­cy nie tyl­ko na jego este­ty­kę, ale rów­nież na kom­fort codzien­ne­go użyt­ko­wa­nia pomiesz­cze­nia. Dlatego bar­dzo waż­ny jest dobór odpo­wied­nie­go mate­ria­łu, z któ­re­go powsta­nie wierzch­nia war­stwa pod­ło­gi w naszym domu lub miesz­ka­niu. Bardzo czę­stym wybo­rem jest lite drew­no, któ­re­mu poświę­ci­my nie­co uwa­gi w tym arty­ku­le. Podpowiemy, jakie są naj­waż­niej­sze zale­ty pod­łóg litych i dla­cze­go war­to w nie zain­we­sto­wać.

Podłoga z drewna litego – uniwersalna i ponadczasowa

Podłoga to inwe­sty­cja na lata, dla­te­go nale­ży wybie­rać takie mate­ria­ły wykoń­cze­nio­we, któ­re będą trwa­łe, wytrzy­ma­łe i nie­za­wod­ne przez dłu­gi czas. Te cechy posia­da drew­no, któ­re od wie­ków wyko­rzy­sty­wa­ne jest do budo­wy i urzą­dza­nia domów. Drewno jest odpor­ne na róż­no­rod­ne uszko­dze­nia, a poświę­ca­jąc nie­co cza­su na regu­lar­ne czysz­cze­nie i pie­lę­gna­cję, może­my przez dłu­gi czas zacho­wać je w nie­na­gan­nym sta­nie. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je przede wszyst­kim drew­no lite. Podłoga wyko­na­na z jed­ne­go kawał­ka drew­na, np. aka­cji, cze­re­śni, dębu, jawo­ru lub jesio­nu, wyka­zu­je dużą wytrzy­ma­łość na ście­ra­nie nawet w pomiesz­cze­niach, któ­re są nara­żo­ne na czę­ste użyt­ko­wa­nie.

Warto pamię­tać, że pod­ło­ga lita może być wyko­na­na nie tyl­ko ze stan­dar­do­wych desek pod­ło­go­wych, ale rów­nież par­kie­tu. Parkiet lity jest chęt­nie wybie­ra­ny przez wie­le osób, któ­re doce­nia­ją jego licz­ne walo­ry użyt­ko­we.

Walory użytkowe podłóg z drewna litego

Najważniejszą zale­tą pod­łóg litych jest ich trwa­łość. Z powo­dze­niem będą nam słu­żyć przez dłu­gi czas, ocze­ku­jąc jedy­nie pro­stych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych z zasto­so­wa­niem odpo­wied­nich środ­ków, np. spe­cjal­nych pre­pa­ra­tów do pie­lę­gna­cji pod­łóg drew­nia­nych. Kolejna zale­ta to sze­ro­ka gama kolo­ry­stycz­na – od jasnych do bar­dzo ciem­nych odcie­ni. Dzięki temu jeste­śmy w sta­nie bez więk­sze­go pro­ble­mu dobrać odpo­wied­ni typ drew­na, któ­ry będzie ide­al­nie paso­wać do sty­lu miesz­ka­nia i pozo­sta­łych ele­men­tów wypo­sa­że­nia. Lite pod­ło­gi mogą być pod­da­wa­ne zabie­gom reno­wa­cji, np. cykli­no­wa­niu, dzię­ki cze­mu moż­na je sku­tecz­nie odświe­żyć w momen­cie, gdy poja­wią się na nich więk­sze śla­dy użyt­ko­wa­nia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.