My i ekologia

Nasze zobo­wią­za­nie“

 

Ochrona śro­do­wi­ska i zwią­za­ne z tym dale­ko idą­ce zacho­wa­nie natu­ral­nych zaso­bów drew­na jest naszym naj­wyż­szym priorytetem.

 

Z tego wzglę­du waż­nym zada­niem było uzy­ska­nie dla naszej fir­my i łań­cu­cha dostaw­ców  cer­ty­fi­ka­tu LegalSource™ od mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji NEPCon.

 

To gwa­ran­tu­je nam i Państwu – naszym klien­tom, że suro­wy mate­riał został w 100% pozy­ska­ny  legal­nie. Proces ten słu­ży wzro­sto­wi i natu­ral­nej rege­ne­ra­cji lasu.

 

Wyłącznie regio­nal­ne surowce“

 

Nie tyl­ko odpo­wie­dzial­ne obcho­dze­nie się z zaso­ba­mi drew­na jest dla nas waż­ne, ale rów­nież jego źró­dło. Od począt­ku współ­pra­cu­je­my jedy­nie z dostaw­ca­mi z nasze­go regio­nu. Dlaczego? To pro­ste, dłu­gie dro­gi trans­por­tu ozna­cza­ją auto­ma­tycz­nie zwięk­szo­ną emi­sję Co2, a to prze­kła­da się na śro­do­wi­sko. Możliwie naj­mniej­sze obcią­że­nie śro­do­wi­ska jest dla nas waż­ne już od począt­ku naszej działalności.

Nic się nie marnuje“

 

W naszym zakła­dzie w Wojniczu nic się nie mar­nu­je. Każdy mały „odpad“, któ­ry powsta­je przy obrób­ce natu­ral­ne­go mate­ria­łu z drew­na, jest w 100% prze­ra­bia­ny. Po pierw­sze suszar­nie i pra­żal­nie zaopa­try­wa­ne są przez natu­ral­na ener­gię, a po dru­gie pro­du­ku­je­my, jako zakład pro­duk­cyj­ny drew­nia­nych pod­łóg dodat­ko­wo pro­dukt ubocz­ny, jakim jest 100% natu­ral­ny i eko­lo­gicz­ny bry­kiet, któ­ry ofe­ru­je dobrą i korzyst­ną alter­na­ty­wę ogrze­wa­nia zamiast węgla i gazu.

Drewno jest pro­duk­tem naturalnym“

 

Solid-Parkiet wyko­rzy­stu­je do pro­duk­cji pod­łóg tyl­ko wyso­kiej jako­ści drew­no, któ­re pocho­dzi wyłącz­nie z rodzi­mych lasów. Zakup pni w lesie pod­le­ga suro­wej oce­nie jako­ści.  Drzewo jest wciąż rosną­cym surow­cem i two­rzy bilans eko­lo­gicz­ny, a uży­cie tego pięk­ne­go ponad­cza­so­we­go mate­ria­łu spra­wia podwój­ną radość. Nasze par­kie­ty i deski pod­ło­go­we nada­ją każ­de­mu wnę­trzu, zarów­no w domu, jak i w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej, pewien indy­wi­du­al­ny, natu­ral­ny i pod­kre­śla­ją­cy jakość styl.