Design & Lifestyle

Design is so simple, that´s why it is so complicated.”

- Paul Rand

Parkiet i deska pod­ło­go­wa w inspi­ru­ją­cym stylu”

 

W naszej manu­fak­tu­rze drew­no, jako naj­bar­dziej natu­ral­ny mate­riał ze wszyst­kich   dosko­na­le łączy się z naj­now­szy­mi tren­da­mi mody i wzor­nic­twem wnętrz.

Przez to nasze eks­klu­zyw­ne pod­ło­gi już same w sobie two­rzą ory­gi­nal­ny styl.

 

Nasze pod­ło­gi pod tym wzglę­dem nada­ją każ­de­mu wnę­trzu nie­po­wta­rzal­ny urok, nie­za­leż­nie od jego wiel­ko­ści i spo­so­bu urządzenia.

The details are not the details. They make the design.”

- Charles Eames

Styl kre­owa­ny przez inspirację“

 

Stylowy dom, któ­ry pasu­je do naszych upodo­bań – o tym marzy chy­ba każ­dy z nas.

Dla wie­lu nie jest  tak pro­sto speł­nić to marze­nie. Dlatego my, Solid-Parkiet chcie­li­by­śmy Państwu uła­twić wyszu­ka­nie odpo­wied­niej pod­ło­gi w Państwa stylu.

 

Z myślą o Państwa wyma­ga­niach zapro­jek­to­wa­li­śmy kolek­cję pod­łóg w róż­no­rod­nych wzorach.

 

Jeśli jed­nak mają Państwo inne pomy­sły i życze­nia, to dla nas żaden problem.

Prosimy tyl­ko skon­tak­to­wać się z nami.

As we evolve, our homes should, too.”

- Suzanne Tucker

Wzór, jakość i dobre imię

 

Nasze pod­ło­gi wystę­pu­ją w róż­nym asor­ty­men­cie pod wzglę­dem kolo­rów, wiel­ko­ści oraz wykoń­cze­nia powierzch­ni, co umoż­li­wia wie­lo­ra­kość kom­bi­na­cji.

 

Priorytetem naszym jest este­ty­ka. Jednak to nie wystar­czy, jeśli nie towa­rzy­szy temu gwa­ran­to­wa­na jakość pro­duk­tu, któ­ry spraw­dzi się w codzien­nym użytkowaniu.

 

Za tym wszyst­kim sto­imy my, fir­ma rodzin­na o nazwie Solid-Parkiet.