Polityka Odp. Zakupowej

Polityka Odpowiedzialności Zakupowej

 

1.     Zobowiązanie zarządzających

Od 1 czerw­ca 2014 roku z aktu­ali­za­cją 27 listo­pa­da 2017, fir­ma Solid-Parkiet s.c.  wpro­wa­dzi­ła poli­ty­kę kon­tro­lo­wa­ne­go pozy­ski­wa­nia surow­ców drzew­nych i drew­no­po­chod­nych, poprzez któ­rą wyra­ża­my chęć i zobo­wią­za­nie reali­za­cji nastę­pu­ją­cych celów:

 

 • speł­nie­nie wyma­gań prze­pi­sów wery­fi­ka­cji legal­no­ści drew­na EUTR
 • speł­nie­nie wyma­gań cer­ty­fi­ka­cji legal­no­ści wgł. sys­te­mu LegalSource sto­so­wa­ne­go przez Organizację Monitorującą NEPCon zatwier­dzo­ną przez Komisję Europejską
 • uni­ka­nie drew­na i wyro­bów drew­nia­nych pozy­ska­nych, sprze­da­wa­nych, pro­du­ko­wa­nych nie­zgod­nie z pra­wem kra­ju, w któ­rym wymie­nio­ne ope­ra­cje mia­ły miej­sce lub nie­zgod­nie z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym raty­fi­ko­wa­nym przez te kraje.
 • trwa­łe utrzy­ma­nie powierzch­ni leśnych na świe­cie lub ich zwiększanie
 • utrzy­ma­nie lasów o szcze­gól­nej war­to­ści ochron­nej (HCVF) i ich pozo­sta­wie­nie dla przy­szłych pokoleń

 

Jako pod­sta­wę tego zobo­wią­za­nia, będzie­my reali­zo­wać Program Odpowiedzialnego Zarządzania Zakupami w celu pro­mo­wa­nia wyko­rzy­sta­nia i wpro­wa­dza­nia do obro­tu legal­nych i przy­ja­znych śro­do­wi­sku pro­duk­tów pocho­dze­nia leśnego.

 

2.     Ciągłe doskonalenie

Zobowiązujemy się do cią­głe­go pod­no­sze­nia pozio­mu wie­dzy, odpo­wie­dzial­no­ści zaku­po­wej i jako­ści zarzą­dza­nia kon­tro­lą pocho­dze­nia pro­duk­tu poprzez:

 

 • kon­tak­ty bez­po­śred­nie z dostaw­cą i poddostawcami,
 • wery­fi­ka­cję zamiej­sco­wą drew­na i dostawców,
 • uni­ka­nie nie­zna­nych, nie­wia­ry­god­nych lub nie­zrów­no­wa­żo­nych źró­deł surow­ca drzewnego
 • współ­pra­cę z zatwier­dzo­ną przez Komisje Europejską Organizacją Monitorującą NEPCon

 

3.     Certyfikacja

Tam, gdzie to moż­li­we, zobo­wią­zu­je­my się naby­wać pro­duk­ty cer­ty­fi­ko­wa­ne według powszech­nie uzna­nych stan­dar­dów doty­czą­cych dobrej gospo­dar­ki leśnej, aby zapew­nić, że mate­riał pocho­dzi z dobrze zarzą­dza­nych lasów.

 

4.     Legalność

Zobowiązujemy się pozy­ski­wać wyłącz­nie mate­riał, któ­ry został naby­ty z nad­le­śnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego PGL LP lub lasów innych form wła­sno­ści pod­da­nych miej­sco­wej oce­nie stro­ny dru­giej lub trze­ciej a następ­nie wypro­du­ko­wa­ny, prze­two­rzo­ny i sprze­da­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem pol­skim i unijnym.

 

5.     Odpowiedzialność społeczna

Zobowiązujemy się, że nie będzie­my się anga­żo­wać ani czer­pać korzy­ści z kon­tro­wer­syj­nych prak­tyk biz­ne­so­wych, takich jak np.:

 

 • Wszelkie for­my pra­cy przy­mu­so­wej, w tym pra­cy nie­wol­ni­czej, pra­cy przy­mu­so­wej więź­niów, pra­cy przy­mu­so­wej dla odpra­co­wa­nia dłu­gów oraz han­del ludźmi.
 • Korzystanie z pra­cy nie­let­nich. Minimalny wiek pra­cow­ni­ka powi­nien być nie mniej­szy niż wiek obo­wiąz­ku szkol­ne­go i w każ­dym przy­pad­ku powi­nien być nie mniej­szy niż 15 lat.
 • Dyskryminacja z wzglę­du na rasę, kolor skó­ry, płeć, język, reli­gię, poglą­dy poli­tycz­ne, naro­do­wość, pocho­dze­nie spo­łecz­ne, zamoż­ność, uro­dze­nie, przy­na­leż­ność do związ­ków, orien­ta­cję sek­su­al­ną, stan zdro­wia, obo­wiąz­ki rodzin­ne, wiek, nie­peł­no­spraw­ność lub inne cechy.
 • Nieprzestrzeganie zasad bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy, w tym brak ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej, nara­ża­nie na hałas, sub­stan­cje tok­sycz­ne, wypadki.

 

Jeśli dowie­my się, że któ­ra­kol­wiek z powyż­szych kwe­stii doty­czy naszej orga­ni­za­cji lub któ­re­goś z naszych dostaw­ców, zobo­wią­zu­je­my się pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nia w celu napra­wy takiej sytu­acji lub zre­zy­gnu­je­my z dostaw.

 

6.     Odpowiedzialność środowiskowa

Zobowiązujemy się pro­mo­wać odpo­wie­dzial­ne zarzą­dza­nie bio­rą­ce pod uwa­gę ochro­nę śro­do­wi­ska i jego natu­ral­nych zaso­bów. Dążymy do ogra­ni­cza­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko spo­wo­do­wa­ne­go przez naszą dzia­łal­ność oraz dzia­łal­no­ści podej­mo­wa­ne przez naszych dostaw­ców i poddostawców.

 

7.     Zarządzanie łań­cu­chem dostaw, zbie­ra­nie i udo­stęp­nia­nie informacji

Zapewnimy, że infor­ma­cje o dostaw­cach i źró­dłach mate­ria­łu zosta­ną zebra­ne i będą pod­da­ne oce­nie w celu efek­tyw­ne­go okre­śle­nia ryzy­ka. Na wnio­sek odbior­ców udzie­li­my infor­ma­cji o gatun­kach i źró­dło­wym pocho­dze­niu drew­na (kraj, region, nad­le­śnic­two lub nazwa leśnej wła­sno­ści prywatnej).

 

8.     Ocena i mini­ma­li­za­cja ryzyka

Dla dostaw­ców i mate­ria­łu drzew­ne­go prze­pro­wa­dza­my oce­nę ryzy­ka poja­wie­nia się drew­na nie­le­gal­ne­go w łań­cu­chu dostaw. W przy­pad­ku, gdy ryzy­ko nie będzie mogło być zakwa­li­fi­ko­wa­ne jako niskie, prze­pro­wa­dzi­my wła­ści­we dzia­ła­nia ogra­ni­cza­ją­ce ryzy­ko, aby w ten spo­sób unik­nąć poten­cjal­ne­go zagrożenia.

 

9.     Monitoring i weryfikacja

Przeprowadzimy odpo­wied­ni moni­to­ring wewnętrz­nych sys­te­mów i pro­ce­dur oraz udo­stęp­ni­my jego wyni­ki na potrze­by audi­tów zewnętrz­nych, tak aby móc zwe­ry­fi­ko­wać, że sys­te­my są wdro­żo­ne pra­wi­dło­wo i speł­nia­ją wszyst­kie wła­ści­we wymagania.

 

10.  Przegląd i aktu­ali­za­cja polityki

Zapewnimy, że niniej­sza poli­ty­ka oraz zwią­za­ne z nią doku­men­ty będą co pewien czas prze­glą­da­ne i odpo­wied­nio aktualizowane.

 

11.  Komunikacja i stro­ny zainteresowane

Niniejsza poli­ty­ka będzie dostęp­na publicz­nie i zosta­nie przed­sta­wio­na ist­nie­ją­cym dostaw­com i stro­nom zainteresowanym.