Nasze podłogi

Produkowany przez nas par­kiet oraz deski pod­ło­go­we są z drew­na lite­go. Oba rodza­je odróż­nia­ją się od sie­bie jedy­nie roz­mia­rem. Parkiet jest pro­du­ko­wa­ny w typo­wych mniej­szych roz­mia­rach, nato­miast deska pod­ło­go­wa aż do 2000 x 150 x 22 mm.

  • Wszystkie
  • Parkiet lity
  • Deski pod­ło­go­we
  • Chevron