Pobierz

Nasz obszar pobierania dla Ciebie

 

 

 

W naszym obsza­rze pobie­ra­nia znaj­dziesz naszą ofer­tę aktu­al­nych kata­lo­gów, pro­to­ko­łów, kart danych tech­nicz­nych i wie­le wię­cej.

Katalogi pro­duk­tów 2020

TWÓJ

BEZPŁATNY

KATALOG

 

Zamów nasz naj­now­szy kata­log jako wer­sję dru­ko­wa­ną bez­płat­nie do domu. Opowiemy Ci histo­rię naszej pra­cy, by była dla Ciebie inspi­ra­cją do stwo­rze­nia wła­sne­go domu. Starannie przy­go­to­wa­ny pre­zent – od nas dla Ciebie.

Informacje, instruk­cje, pro­to­ko­ły itp.

Doradca par­kie­tu

Instrukcja pie­lę­gna­cji

Instrukcja mon­ta­żu

Protokół wygrze­wa­nia

Karta gwa­ran­cji

Dane tech­nicz­ne wszyst­kich naszych pro­duk­tów.

Deska war­stwo­wa – Dąb

Deska lita – Dąb

Deska lita – Dąb Wędzony

Parkiet lity – Dąb

Parkiet lity – Dąb Wędzony

Parkiet lity – Dąb Czerwony

Parkiet lity – Jesion

Parkiet lity – Jawor

Parkiet lity – Czereśnia