Polityka prywatności

Polityka pry­wat­no­ści

 

Do prze­twa­rza­nia zapy­tań lub powia­do­mień pro­si­my o poda­nie danych oso­bo­wych. Ochrona Twoich danych oso­bo­wych jest dla nas bar­dzo waż­na. W związ­ku z tym prze­twa­rza­nie i wyko­rzy­sta­nie prze­sy­ła­nych danych odby­wa się z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i słu­ży wyłącz­nie do roz­pa­trze­nia Państwa wnio­sku. Zbieramy dane tyl­ko w nie­zbęd­nym zakre­sie i zgod­nie z pol­ski­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych i bez­pie­czeń­stwa danych w celu, w jakim je nam przekazaliście.

 

Bezpieczeństwo  

Strona inter­ne­to­wa Solid-Parkiet s.c. jest zawsze chro­nio­ny przez naj­bar­dziej tech­nicz­nie i orga­ni­za­cyj­nie zak­tu­ali­zo­wa­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa. Odbywa się to w ramach zapo­bie­ga­nia poten­cjal­nym stra­tom, mani­pu­la­cjom, znisz­cze­niom lub dostę­po­wi do danych oso­bo­wych przez oso­by nie­upraw­nio­ne. Chociaż do szy­fro­wa­nia witry­ny wyko­rzy­sty­wa­ny jest stan­dar­do­wy stan­dard SSL (Secure Sockets Layer), peł­na ochro­na nie jest gwarantowana.

 

Przekazywanie danych osobowych

Bez Twojej wyraź­nej zgo­dy żad­ne dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne stro­nom trze­cim. Przeniesienie na orga­ny publicz­ne, orga­ny ści­ga­nia i sądy odby­wa się wyłącz­nie w ramach zobo­wią­za­nia praw­ne­go. Ponadto nasi pra­cow­ni­cy są zobo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia pouf­no­ści i pouf­no­ści danych oso­bo­wych. W tym kon­tek­ście umow­ny uzgod­nio­ny z Solid-Parkiet s.c. zwią­za­ny dostaw­ca usług dla prze­twa­rza­nia danych zamówienia.

 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Natychmiast po odwie­dze­niu naszej stro­ny inter­ne­to­wej witry­na gro­ma­dzi, prze­cho­wu­je lub prze­sy­ła dane oso­bo­we. Należą do nich:

  • Data i wizy­ta adre­su URL, pod któ­rym znaj­du­je się odwiedzający
  • Adres URL odwie­dzo­ne­go bez­po­śred­nio przez użytkownika
  • Adres IP i dome­na, z któ­rej nastę­pu­je dostęp
  • Użyta prze­glą­dar­ka
  • Używany sys­tem operacyjny
  • Informacje tech­nicz­ne na temat wizy­ty (meto­da http, wer­sja http, kod sta­tu­su HTTP, dłu­gość prze­sy­ła­nych danych)

 

Używanie plików cookie

Solid-Parkiet s.c. wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie, aby stro­na była atrak­cyj­na i przy­ja­zna dla użyt­kow­ni­ka. Pliki cookie to małe pli­ki tek­sto­we prze­cho­wy­wa­ne na kom­pu­te­rze. Jednak nie zawie­ra­ją one wiru­sów i nie szko­dzą. Z jed­nej stro­ny nasza stro­na inter­ne­to­wa wyko­rzy­stu­je “sesyj­ne pli­ki cookie”, któ­re śle­dzą użyt­kow­ni­ka pod­czas jego sesji. Po ponow­nym uru­cho­mie­niu prze­glą­dar­ki nowa sesja użyt­kow­ni­ka roz­po­czy­na się od nowe­go iden­ty­fi­ka­to­ra pli­ku cookie. Z dru­giej stro­ny wyko­rzy­sty­wa­ne są tak zwa­ne “glo­bal­ne pli­ki cookie”, któ­re mie­rzą ruch na stro­nie inter­ne­to­wej i iden­ty­fi­ku­ją odwie­dza­ją­cych i sesję. Plik cookie nie zosta­nie usu­nię­ty wraz z sesją, ale zosta­nie zastą­pio­ny po roku.
Możesz zapo­biec zapi­sy­wa­niu pli­ków cookie za pomo­cą odpo­wied­nich usta­wień prze­glą­dar­ki. Nie zale­ca­my tego jed­nak ze wzglę­du na upo­śle­dze­nie funk­cjo­nal­ne naszej stro­ny internetowej.

 

Aby uzy­skać wię­cej ogól­nych infor­ma­cji na temat pli­ków cookie, odwiedź nastę­pu­ją­cą witry­nę stro­ny trze­ciej:www.aboutcookies.org

 

Social Media

Oprócz naszej stro­ny inter­ne­to­wej, Solid-Parkiet s.c. obec­ne w róż­nych mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Należy zapo­znać się z celem i zakre­sem gro­ma­dze­nia danych oraz prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi korzy­sta­nia z danych przez odpo­wied­nią plat­for­mę zgod­nie z prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych dane­go operatora.

 

 

Kontaktowanie

 

E‑mail i for­mu­la­rze 

Jak tyl­ko wypeł­nisz for­mu­larz na naszej stro­nie inter­ne­to­wej lub skon­tak­tu­jesz się z nami przez e‑mail, Twoje dane zosta­ną prze­sła­ne do nas. Te dane prze­sy­ła­ne przez Ciebie będą uży­wa­ne tyl­ko w związ­ku z Twoją proś­bą i zawsze będą trak­to­wa­ne jako poufne.

 

Linki do stron inter­ne­to­wych innych dostawców

Strona inter­ne­to­wa Solid-Parkiet s.c. może zawie­rać lin­ki do zewnętrz­nych stron inter­ne­to­wych. W momen­cie lin­ko­wa­nia uwa­ża się, że połą­czo­ne stro­ny nie zawie­ra­ją nie­le­gal­nych lub szko­dli­wych tre­ści. Solid-Parkiet s.c. nie może zagwa­ran­to­wać cią­głej kon­tro­li i nie ma wpły­wu na zawar­tość ani na żad­ne dal­sze lin­ki. Z tego powo­du nie przyj­mu­je się odpo­wie­dzial­no­ści za treść po usta­wie­niu linku.

 

Copyright

Wszystkie mate­ria­ły na tej stro­nie są chro­nio­ne pra­wa­mi autor­ski­mi Solid-Parkiet s.c.. Kopiowanie, roz­po­wszech­nia­nie lub publi­ko­wa­nie jakich­kol­wiek lub wszyst­kich doku­men­tów lub zdjęć, lub jakiej­kol­wiek ich czę­ści, jest suro­wo zabro­nio­ne. Zastrzegamy sobie wszyst­kie inne prawa.

 

Rezerwacja

Politykę pry­wat­no­ści Solid-Parkiet s.c. moż­na wydru­ko­wać lub zapi­sać w dowol­nym momen­cie. Zastrzegamy sobie jed­nak pra­wo do zmia­ny poli­ty­ki pry­wat­no­ści w dowol­nym momen­cie, zgod­nie z naj­now­szy­mi prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych, w celu zapew­nie­nia cią­głe­go roz­wo­ju stro­ny internetowej.