Design is so simple, that´s why it is so complicated.”

- Paul Rand

Producent parkietu i desek podłogowych – Solid Parkiet

Firma z rodzinnymi wartościami

Od począt­ku ist­nie­nia fir­my, naszym naj­waż­niej­szym celem jest speł­niać życze­nia klien­ta zgod­nie z wie­dzą i sumie­niem. Przy tym waż­ne jest dla nas to, aby dosko­na­ła jakość pro­duk­tu i nowo­cze­sne wzor­nic­two two­rzy­ły syner­gię.

  • Wszystkie
  • Parkiet lity
  • Deski pod­ło­go­we
  • Chevron