Firma

O NAS

 

Poznajcie Państwo zarów­no histo­rię fir­my Solid-Parkiet od począt­ku jej zało­że­nia, aż do dnia dzi­siej­sze­go, jak rów­nież jej filozofię.

 

DESIGN & LIFESTYLE

 

Perfekcyjne połą­cze­nie nie­zwy­kłe­go wzor­nic­twa i dosko­na­łej obrób­ki sta­no­wi nie­od­łącz­ny ele­ment naszej firmy.

 

JAKOŚĆ NASZEJ FIRMY

 

Pracujemy z wiel­ką pre­cy­zją, poświę­ce­niem i pasją. Dzięki temu nasze drew­nia­ne pod­ło­gi two­rzo­ne są na lata.

 

MY I EKOLOGIA

 

Dbałość o śro­do­wi­sko i zwią­za­na z nim ochro­na zaso­bów drew­na jest naszą naj­waż­niej­szą sprawą.