Jakość z naszej firmy

Solid-Parkiet, firma rodzinna o najwyższych wymaganiach jakości.

Jakość na naj­wyż­szym poziomie“

 

My rów­nież uczy­my się z dnia na dzień, sys­te­ma­tycz­nie ulep­sza­jąc nasze produkty.

 

Codziennie daje­my z sie­bie to, co naj­lep­sze, aby wyróż­niać się w naszej branży.

 

Jednym z głów­nych fila­rów są nasi klien­ci, zaopa­trze­ni w pro­dukt o wyso­kiej jako­ści, popar­ty naszym dobrym imieniem.

Z miło­ścią do mate­ria­łu, jakim jest drewno“

 

Każdy, poje­dyn­czy drew­nia­ny ele­ment sor­tu­je­my ręcz­nie, dzię­ki cze­mu powsta­ją naj­pięk­niej­sze struk­tu­ry i wzo­ry. Właśnie w taki spo­sób jeste­śmy w sta­nie zaofe­ro­wać  odpo­wied­nią jakość, któ­rą uzy­sku­je­my od pra­wie ćwierć wieku.

Precyzja z poświę­ce­niem i pasją“

 

Przy obrób­ce suro­we­go mate­ria­łu istot­ną i waż­ną rze­czą jest pra­wi­dło­wa tech­ni­ka. Naszym celem jest uzy­ska­nie natu­ral­no­ści i trwa­ło­ści mate­ria­łu jakim jest drew­no. Każda klep­ka i deska pod­ło­go­wa prze­cho­dzi wie­le eta­pów obrób­ki przez naszych wyszko­lo­nych pra­cow­ni­ków. Gwarantujemy, że każ­dy pra­cow­nik trak­tu­je mate­riał drzew­ny z respek­tem i poświę­ce­niem.

Nasze pod­ło­gi na lata“

 

Od ścię­cia drze­wa do sprze­da­ży goto­we­go pro­duk­tu upły­wa prze­cięt­nie kil­ka­na­ście mie­się­cy. Po dłu­gim okre­sie sezo­no­wa­nia i susze­nia ele­men­tów drew­nia­nych roz­po­czy­na się obrób­ka pro­duk­tu. Na poszcze­gól­nych eta­pach pro­duk­cji prze­pro­wa­dza­na jest zakła­do­wa kon­tro­la jako­ści. Certyfikat Jakości CE (wyda­ny przez ITB-Warszawa) potwier­dza, że pro­duk­ty pod wzglę­dem jako­ści, bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny śro­do­wi­ska odpo­wia­da­ją wyma­ga­niom norm Unii Europejskiej

 

Od roku 2004 posia­da­my sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią nada­ny przez Instytut TÜV NORD Poland Certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009.

Wieloletnie doświad­cze­nie i tech­nicz­ny postęp“

 

Od począt­ku dzia­łal­no­ści prio­ry­te­tem naszej pro­duk­cji była jakość. Z tego wzglę­du koniecz­nym było pod­wyż­sza­nie tech­nicz­ne­go stan­dar­du. Do obrób­ki mecha­nicz­nej wyko­rzy­stu­je­my wyso­kiej kla­sy linie tech­no­lo­gicz­ne, dzię­ki któ­rym uzy­sku­je­my dużą dokład­ność

 

Regularnie inwe­stu­jąc w nowe tech­no­lo­gie stwa­rza­my moż­li­wość pro­duk­cji naj­lep­szych na ryn­ku mate­ria­łów pod­ło­go­wych. To zauwa­żal­ne jest nie tyl­ko przez nas, ale rów­nież przez naszych klientów.