O nas

Nasza histo­ria“

 

Początek naszej fir­my przy­pa­da na rok 1993, kie­dy w małym zakła­dzie roz­po­czę­li­śmy pro­duk­cję par­kie­tu z drew­na litego.

 

Zainteresowanie klien­tów, oraz zwią­za­ny z tym wzrost zamó­wień w kra­ju i zagra­ni­cą zmu­sił nas do powięk­sze­nia zakładu.

 

W roku 2000 roz­po­czę­ła się budo­wa nowe­go i nowo­cze­sne­go zakła­du, na tere­nie tzw. „Zielonego par­ku prze­my­sło­we­go” w Wojniczu.

Firma z rodzin­ny­mi wartościami“

 

Jesteśmy rodzin­ną fir­mą, któ­ra dosto­so­wu­je się do indy­wi­du­la­nych potrzeb każ­de­go klien­ta.

 

Nasi wyso­ce zmo­ty­wo­wa­ni pra­cow­ni­cy są w sta­nie dać z sie­bie zawsze to, co naj­lep­sze, aby zgod­nie z naby­tą wie­dzą stwo­rzyć wyso­kiej jako­ści produkt.

 

Możemy Państwu zagwa­ran­to­wać, że każ­da wypro­du­ko­wa­na przez nas pod­ło­ga sta­je się uni­ka­to­wa i nie­po­wta­rzal­na.

My dzi­siaj“

 

Troszczymy się o to, aby speł­niać ocze­ki­wa­nia naszych klientów.

 

Zamiłowanie do per­fek­cji i dba­łość o każ­dy szcze­gół wyzna­cza­ją kie­run­ki roz­wo­ju naszej firmy.

 

Dlatego też, wciąż roz­sze­rza­my nasz asor­ty­ment i podą­ża­my za naj­now­szy­mi tren­da­mi, a poprzez współ­pra­cę z desi­gne­ra­mi i archi­tek­ta­mi wnętrz z całej Europy, jeste­śmy widocz­ni na ryn­ku z naj­now­szy­mi wzorami.

 

Pozwólcie Państwo zasko­czyć się naszy­mi pod­ło­ga­mi i zanurz­cie się w świat Solid-Parkiet.