Dane techniczne

Cechy geo­me­trycz­ne –  Parkiet lity:

= Powierzchnia (Surowa)

= Pióro i wpust

= Nacięcia przeciwprężne

Cechy geo­me­trycz­ne –  deski pod­ło­go­we lite:

= Czterostronna Faza

= Powierzchnia (Lakier UV / Olej UV / Surowa)

= Pióro i wpust

= Nacięcia przeciwprężne

Powierzchnie:

Powierzchnia lakierowana

 • Lakierowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność i odporność.

Powierzchnia olejowana

 • Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywotność.

Czterostronna faza

 • Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazowane.

Szczotkowane

 • Przez pod­da­nie obrób­ce powierzch­ni deski spe­cjal­ny­mi szczot­ka­mi otrzy­mu­je­my deli­kat­ne wyszczot­ko­wa­ne sło­je co uwy­dat­nia jej strukturę.

Rysy po pile

 • Przez obrób­kę powierzch­ni spe­cjal­ną piłą uzy­sku­je­my celo­we nacię­cia imi­tu­ją­ce śla­dy piły.
 • Uzyskujemy przez to struk­tu­rę vintage.

Grawer

 • Przez obrób­kę powierzch­ni spe­cjal­ny­mi hebla­mi uzy­sku­je­my kar­bo­wa­no fali­stą struk­tu­rę po dłu­go­ści deski.
 • Wyraźnie widocz­ny ślad hebla two­rzy inte­re­su­ją­cą grę światła.

Ogrzewanie podłogowe

 • Dzięki tech­nicz­nym wła­ści­wo­ściom pole­ca się tę pod­ło­gę na ogrze­wa­nie podłogowe.

Wzory uło­że­nia:

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrętowy

 • Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.
 • Ułożenie to jest naj­po­pu­lar­niej­szą for­mą ukła­da­nia podłóg.
2.Englischer_Verband

Wzór angielski

 • Przy uło­że­niu wzo­ru angiel­skie­go poszcze­gól­ne desz­czuł­ki ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż, uwa­ża­jąc, aby powstał zgod­ny pozio­my wzór (tak zwa­ny mur).
3.Parallel_Verband

Ułożenie równoległe

 • Przy uło­że­niu rów­no­le­głym desz­czuł­ki ukła­da się w rzę­dach, nie prze­su­wa­jąc ich.
 • Wzór rów­no­le­gły nada­je wygląd geo­me­trycz­ny i uporządkowany.
4.Fischgrat

Jodełka

 • Przy powyż­szym, desz­czuł­ki ukła­da się pod kątem jed­ną do dru­giej, two­rząc wzór jodełki.
 • Wzór jodeł­ka pre­zen­tu­je się szcze­gól­nie w dużych pomieszczeniach.
5.Wuerfel_Verband

Wzór kwadraty

 • Przy wzo­rze poszcze­gól­ne desz­czuł­ki ukła­da się w kwa­dra­ty pod kątem 90°.
 • Wzór kwa­dra­tu nada­je wnę­trzu przy­jem­ny spokój.
6.Franzoesisch

Chevron Francuski (Francuska jodełka) – 45°

 • Deszczułki są docię­te pod katem 45° co nada­je pomiesz­cze­niu spo­koj­ny i nowo­cze­sny wygląd.
7.Ungarisch

Chevron Węgierski (Węgierska jodełka) – 60°

 • W tym przy­pad­ku desz­czuł­ki docię­te pod katem 60° nada­ją pomiesz­cze­niu nie­po­wta­rzal­ny i nowo­cze­sny wygląd.
8.Leiter

Drabinka

 • Wzór dra­bin­ka jest upo­rząd­ko­wa­na i geometryczna.
9.Diagonal_Fischgrat

Diagonalna Jodełka

 • Przy dia­go­nal­nej jodeł­ce desz­czuł­ki ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie, przez co powsta­je wzór jodełki. 
 • Wzór jodeł­ki pre­zen­tu­je się pre­sti­żo­wo, naj­le­piej w dużych pomieszczeniach.
10.Schiffboden_Diagonal

Diagonalny wzór okrętowy

 • Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deszczułki/deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

Gatunki drew­na:

Najważniejszym kry­te­rium przy  zasto­so­wa­niu pod­łóg jest jej twar­dość, każ­dy rodzaj drew­na ma swo­ją wła­sną. Mierzona jest ona przy pomo­cy tzw. testu Brinella, nazwa­ne­go od nazwi­ska zna­ne­go szwedz­kie­go inży­nie­ra Johana Augusta Brinella. 10 mili­me­tro­wa sta­lo­wa kula wyci­ska siłę i trwa­łość poda­nej do testo­wa­nia powierzch­ni drew­na, i z tego powsta­łe­go wgnie­ce­nia, obli­cza się war­tość Brinella. Im wyż­sza war­tość tym tward­sze jest drewno.

 

W pomiesz­cze­niach, któ­re są szcze­gól­nie wyma­ga­ją­ce, pole­ca­my gatun­ki drew­na o wyso­kiej war­to­ści Brinella.

Jawor

Jawor  moż­na zna­leźć w umiar­ko­wa­nej stre­fie kli­ma­tycz­nej pół­ku­li pół­noc­nej.. Do rodzi­ny klo­no­wej (Aceraceae) nale­ży ok. 200 gatun­ków, z któ­rych w cen­tral­nej Europie prze­wa­ża jawor (Acer pseu­do­pla­ta­nus). Drzewo może wyra­stać do15 m wyso­ko­ści i osią­gać śred­ni­cę 40 cm. Rdzeń i biel drze­wa są pra­wie w takich samych kolo­rach bia­łym do żół­to-bia­łe­go z pro­stą tek­stu­rą. Drewno same w sobie jest śred­nio cięż­kie, moc­ne, ela­stycz­ne i twarde.
Twardość w Brinella:  28 N/mm2
Gęstość suro­wa:  620 kg/m3

Akacja

Do gatun­ków aka­cji (Acacia) zali­cza się co naj­mniej 1300 rodza­jów. Drzewo osią­ga wyso­kość 15 m i śred­ni­cę 60 cm. Biel i rdzeń drze­wa są oddzie­lo­ne, przy czym biel jest bar­dzo wąska i w odcie­niach od bie­li do jasno żół­te­go i nie jest do użyt­ku. Rdzeń drze­wa jest w odcie­niu od czer­wo­no-fio­le­to­we­go do pur­pu­ro­we­go, w zabar­wie­niu nie­re­gu­lar­nym i w zewnętrz­nych par­tiach zazwy­czaj jaśniej­szy. Akacja jest cięż­ka, moc­na i gęsta, dla­te­go też nada­je się zna­ko­mi­cie na podłogę.
Twardość w Brinella:  49 N/mm2
Gęstość suro­wa:  730 kg/m3

Dąb

Rodzimy dąb (Quercus) wystę­pu­je w całej Europie. Drzewo to osią­ga wspa­nia­ły wiek do ponad 100 lat. W dobrych warun­kach może osią­gnąć wyso­kość do 50 m i śred­ni­cę 200 cm. W samym drze­wie biel i rdzeń są  wyraź­nie oddzie­lo­ne, przy czym biel jest ogól­nie wąska w kolo­rze bia­ło-żół­tym. Drewno za wyjąt­kiem bie­li, jest bar­dzo trwa­łe. Jest ono cięż­kie, moc­ne i twarde.
Twardość w Brinella:  37 N/mm2
Gęstość suro­wa:  670 kg/m3

Jesion

Rodzimy jesion (Fraxinus excel­sior L.) wystę­pu­je w całej Europie. Należący  do tzw. drzew twar­dzie­lo­wych, jest jed­no­rod­nie bia­ły do lek­ko żół­te­go lub zabar­wio­ny na bia­ło­czer­wo­ny. W rdze­niu czę­ścio­wo wydo­by­wa się kolor jasny do ciem­no­brą­zo­we­go, któ­ry zwie się rdze­niem brą­zo­wym. Drewno jesio­no­we jest cięż­kie i moc­ne. Bardzo dobre wła­ści­wo­ści wytrzy­ma­ło­ścio­we są porów­ny­wal­ne do dębu. Przede wszyst­kim wyso­ka odpor­ność na ście­ra­nie spra­wia, że jesion jest ulu­bio­nym drew­nem na podłogi.
Twardość w Brinella:  39 N/mm2
Gęstość suro­wa:  690 kg/m3

Czereśnia

Drzewo to odzna­cza się szyb­kim wzro­stem, osią­ga wiek do 100 lat, wyso­kość do 20 m i śred­ni­cę do 100 cm. Biel jest wąska i żół­ta­wa lub czer­wo­na­wa, pod­czas gdy rdzeń jest sze­ro­ki i czer­wo­no-brą­zo­wy. Drzewo jest twar­de, moc­ne, dość gięt­kie i elastyczne.
Twardość w Brinella:  31 N/mm2
Gęstość suro­wa:  600 kg/m3