Drewno w domu i mieszkaniu: pozytywny wpływ na samopoczucie

drewno na nasze zdrowie

Drewno w domu i mieszkaniu: pozytywny wpływ na samopoczucie

Drewno to mate­riał, któ­ry od zawsze był wyko­rzy­sty­wa­ny przez ludzi do budo­wy i wykań­cza­nia domów. Ten natu­ral­ny suro­wiec słu­ży też do pro­duk­cji trwa­łych, solid­nych i este­tycz­nych pod­łóg w naszych domach i miesz­ka­niach. Decydując się na to roz­wią­za­nie, war­to pamię­tać też o tym, że drew­no wyka­zu­je pozy­tyw­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie. Jak to możliwe?

Korzystne właściwości drewna

Istnieje bar­dzo wie­le teo­rii na temat korzyst­nych wła­ści­wo­ści, jakie wyka­zu­je drew­no na nasze zdro­wie i dobre samo­po­czu­cie. Przede wszyst­kim z tego natu­ral­ne­go surow­ca powsta­ją nie­zwy­kle cie­płe, mięk­kie i przy­jem­ne w bez­po­śred­nim kon­tak­cie pod­ło­gi drew­nia­ne. Z powo­dze­niem moż­na cho­dzić po nich boso. Dodatkowo two­rzą one przy­tul­ny kli­mat w mieszkaniu.

W książ­ce Ukryta histo­ria drzew. Sekretne wła­ści­wo­ści 150 gatun­ków (Noel Kingsbury) może­my prze­czy­tać o wła­ści­wo­ściach róż­nych gatun­ków drzew, przykładowo:

  • drew­no aka­cjo­we wyka­zu­je ener­ge­ty­zu­ją­cy wpływ na czło­wie­ka, wzmac­nia kon­cen­tra­cję i pobu­dza do dzia­ła­nia. Polepsza nastrój i redu­ku­je obja­wy zmę­cze­nia czy zniechęcenia;
  • drew­no dębo­we uzna­wa­ne jest za gatu­nek, któ­ry doda­je ener­gii. Wiele teo­rii gło­si, że bez­po­śred­ni kon­takt z drew­nem dębo­wym spra­wia, że czu­je­my się sil­niej­si psy­chicz­nie i fizycznie;
  • drew­no cze­re­śnio­we bar­dzo czę­sto uzna­wa­ne jest za ide­al­ny wybór dla kobiet, ponie­waż poma­ga paniom odzy­skać ich kobie­cą siłę, pew­ność sie­bie, kre­atyw­ność i życio­wy optymizm;
  • drew­no jesio­no­we to gatu­nek, któ­ry, wedle wie­lu teo­rii, sprzy­ja eli­mi­no­wa­niu złe­go nastro­ju i zmę­cze­nia. Pomaga odzy­skać ener­gię do życia i podej­mo­wa­nia nowych wyzwań.

Prawdziwą rewo­lu­cją były bada­nia prof. Maximiliana Mosera, któ­ry dowo­dzi, że natu­ral­ne drew­no ma real­ny wpływ na wzmoc­nie­nie pra­cy ser­ca, popra­wę jego wydol­no­ści, a tak­że wzmoc­nie­nie ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go. Już 15 minut spę­dzo­nych w pomiesz­cze­niu wyko­na­nym z drew­na może przy­czy­nić się do wystą­pie­nia korzyst­nych zmian, takich jak np. lep­sze funk­cjo­no­wa­nie i rege­ne­ra­cja orga­ni­zmu czy głęb­szy sen. Co cie­ka­we, inspi­ra­cją dla prof. Mosera to prze­pro­wa­dze­nia tych badań były odkry­cia Erwina Thomy, austriac­kie­go inży­nie­ra leśnic­twa, któ­ry już wcze­śniej zajął się tema­ty­ką wpły­wu drzew i drew­na na orga­nizm ludzki.

Korzystny dla zdrowia mikroklimat za sprawą drewna

Drewno to wła­ści­wie jedy­ny w swo­im rodza­ju mate­riał do wykań­cza­nia domów i miesz­kań, któ­ry sprzy­ja w two­rze­niu korzyst­ne­go dla zdro­wia mikro­kli­ma­tu. Jest surow­cem naj­bar­dziej czy­stym i eko­lo­gicz­nym, dla­te­go też bywa coraz chęt­niej wybie­ra­ny w cza­sach, gdy poziom zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska sta­le wzra­sta. Drewniane ele­men­ty w domu, w tym przede wszyst­kim pod­ło­gi, mają korzyst­ny wpływ na zdro­wie, czę­sto porów­ny­wal­ny z bez­po­śred­nim kon­tak­tem z natu­rą. Wiele teo­rii potwier­dzo­nych nauko­wy­mi bada­nia­mi potwier­dza, że poma­ga ono obni­żyć poziom stre­su, pozy­tyw­nie wpły­wa na ciśnie­nie krwi i wyrów­nu­je rytm ser­ca.

Każde drew­no zawie­ra też sub­stan­cje garb­ni­ko­we (przede wszyst­kim tani­ny oraz związ­ki feno­lo­we), któ­re odpo­wia­da­ją m.in. za spe­cy­ficz­ną woń drew­na. Istotną cechą garn­ków drew­na jest rów­nież sku­tecz­na reduk­cja róż­no­rod­nych zaraz­ków, któ­re mogą wystę­po­wać w otoczeniu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.