Ogrzewanie podłogowe pod podłogą drewnianą – czy to możliwe?

ogrzewanie podłoga drewniana

Ogrzewanie podłogowe pod podłogą drewnianą – czy to możliwe?

Drewniana pod­ło­ga to syno­nim dobre­go gustu, kla­sy i luk­su­su. Biorąc to pod uwa­gę, nie powi­nien dzi­wić fakt, że coraz więk­sza ilość osób decy­du­je się na jej mon­taż we wła­snym domu. Pomimo, że pierw­sze drew­nia­ne pod­ło­gi poja­wi­ły się już ponad 400 lat temu we Francji, to jed­nak popu­lar­ność zaczę­ły zyski­wać dopie­ro w XIX wie­ku. Jakie są zale­ty par­kie­tów? Czy wpły­wa­ją na popra­wę jako­ści życia, a jeże­li jak to w jakim stop­niu? Zapraszamy do uważ­nej lek­tu­ry nasze­go arty­ku­łu.

Wybór na lata

O zale­tach drew­nia­nych pod­łóg moż­na by pisać bez koń­ca. Warto jed­nak zazna­czyć, że drew­no odgry­wa zna­czą­cą rolę w aran­ża­cji wnętrz. Jest wyjąt­ko­wo miłe w kon­tak­cie ze skó­rą, cie­płe i – odpo­wied­nio pie­lę­gno­wa­ne – zacho­wu­je swój nie­na­gan­ny wygląd przez wie­le lat. Po uło­że­niu two­rzy rodzaj swo­istej, anty­sta­tycz­nej posadz­ki, któ­ra dosko­na­le hamu­je roz­wój aler­ge­nów i pozwa­la utrzy­mać odpo­wied­ni mikro­kli­mat pomiesz­cze­nia.

Sposób na otrzymanie doskonałego mikroklimatu w pomieszczeniu

Drewno to mate­riał cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się dużym stop­niem poro­wa­to­ści i posia­da­ją­cy wła­ści­wo­ści higro­sko­pij­ne. Głównie z tego powo­du, drew­nia­ne pod­ło­gi, two­rzą oso­bli­wy mikro­kli­mat w pomiesz­cze­niu, w któ­rym zosta­ły uło­żo­ne. Parkiet, głów­nie jesie­nią i zimą, wchła­nia nad­mier­ne ilo­ści wody z powie­trza, a w sezo­nach let­nich odda­je ją, dzię­ki cze­mu dosko­na­le opty­ma­li­zu­je warun­ki kli­ma­tycz­ne w domu lub miesz­ka­niu. Kolejną zale­tą drew­nia­nej pod­ło­gi jest to, że nie przy­cią­ga kurzu i sta­no­wi dosko­na­łą izo­la­cję – zarów­no ter­micz­ną, jak i aku­stycz­ną.

Drewniana podłoga – idealna dla alergików

Jak już wcze­śniej wspo­mnie­li­śmy, drew­nia­ne pod­ło­gi nie przy­cią­ga­ją kurzu, a co za tym idzie, na ich powierzch­ni nie wytwa­rza­ją się szko­dli­we – zwłasz­cza dla aler­gi­ków – roz­to­cza. Dodatkowo, odpo­wied­nio zaim­pre­gno­wa­ne, są łatwe z codzien­nej pie­lę­gna­cji. Jeżeli dołą­czy się do tego  wła­ści­wo­ści impre­gna­cyj­ne to – zde­cy­do­wa­nie – są one naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla osób cier­pią­cych na aler­gię lub cho­ro­by ukła­du odde­cho­we­go.

Inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie

Montaż drew­nia­nej pod­ło­gi to inwe­sty­cja, któ­ra zna­czą­co pod­nie­sie kom­fort nasze­go życia. Odpowiednio pie­lę­gno­wa­na będzie słu­ży­ła w nie­na­ru­szo­nym sta­nie przez wie­le lat, stwa­rza­jąc dosko­na­łe warun­ki byto­we. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.