Dąb Rustikal

Text

Text

Dąb – Rustikal

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Rustikal

Powierzchnia

Surowa (do cykli­no­wa­nia)

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Rodzaj na zdję­ciach

Parkiet (Prawe + Lewe)

Wymiar na zdję­ciach

350 x 70 x 22 mm


Możliwość uło­że­nia

Parkiet (Lity)

16 mm Grubość

22 mm Grubość

300 x 70 x 16

300 x 70 x 22

350 x 70 x 16

350 x 70 x 22

400 x 70 x 16

400 x 70 x 22

450 x 70 x 16

450 x 70 x 22

500 x 70 x 22

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.