Akacja parzona Natur

Text

Text

Akacja parzo­na – Natur

Gatunek drew­na

Akacja (parzo­na)

Klasa

Natur

Powierzchnia

Surowa (do cyklinowania)

Montaż

Przyklejenie do posadzki

Rodzaj na zdjęciach

Parkiet (Prawe + Lewe)

Wymiar na zdjęciach

300 x 70 x 16 mm


Możliwość uło­że­nia

Parkiet (Lity)

16 mm Grubość

300 x 70 x 16

450 x 70 x 16

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niuansów.