Czereśnia parzona Natur

Czereśnia parzo­na – Natur

Czereśnia parzo­na – Natur

Gatunek drew­na

Czereśnia

Klasa

Natur

Powierzchnia

Surowa (do cykli­no­wa­nia)

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Zawartość

50% pra­we-, 50% lewe desz­czuł­ki

Wymiary

300 x 70 x 16 mm | 450 x 70 x 16 mm

2.Englischer_Verband

Wzór angiel­ski

4.Fischgrat

Jodełka

9.Diagonal_Fischgrat

Jodełka uko­śna

8.Leiter

Drabinka

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.