Chirone

Naturalnie i rusty­kal­nie - wnie­ście Państwo życie do swo­je­go domu

 

Naturalnie i gład­ko na pierw­szy rzut oka pre­zen­tu­je się deska pod­ło­go­wa „Chirone“. Przeżyją Państwo nie­spo­dzie­wa­ny efekt, gdy Państwa sto­py odczu­ją wyszczot­ko­wa­ną, deli­kat­nie wygra­we­ro­wa­ną drew­nia­ną powierzch­nię. Ślady piły nada­ją drew­nia­nej pod­ło­dze dodat­ko­wy i nie­po­wta­rzal­ny urok. Na pew­no póź­niej zaży­czą Państwo sobie, aby te zło­to-żół­to zaole­jo­wa­ne deski były poło­żo­ne wszę­dzie.

Chirone

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Rustikal

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 – 1200 x 100 x 16 mm

500 – 2000 x 120 x 16 mm

500 – 1200 x 100 x 22 mm

900 – 2000 x 150 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna fasa

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

4

Szczotkowane

Przez pod­da­nie obrób­ce powierzch­ni deski spe­cjal­ny­mi szczot­ka­mi otrzy­mu­je­my deli­kat­ne wyszczot­ko­wa­ne sło­je co uwy­dat­nia jej struk­tu­rę. 

5

Rysy po pile

Przez obrób­kę powierzch­ni spe­cjal­ną piłą uzy­sku­je­my celo­we nacię­cia imi­tu­ją­ce śla­dy piły. Uzyskujemy przez to struk­tu­rę vin­ta­ge.

6

Grawer

Przez obrób­kę powierzch­ni spe­cjal­ny­mi hebla­mi uzy­sku­je­my kar­bo­wa­no fali­stą struk­tu­rę po dłu­go­ści deski. Wyraźnie widocz­ny ślad hebla two­rzy inte­re­su­ją­cą grę świa­tła.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

10.Schiffboden_Diagonal

Diagonalny wzór okrę­to­wy

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.