Chirone

Naturalnie i rusty­kal­nie - wnie­ście Państwo życie do swo­je­go domu

 

Naturalnie i gład­ko na pierw­szy rzut oka pre­zen­tu­je się deska pod­ło­go­wa „Chirone“. Przeżyją Państwo nie­spo­dzie­wa­ny efekt, gdy Państwa sto­py odczu­ją wyszczot­ko­wa­ną, deli­kat­nie wygra­we­ro­wa­ną drew­nia­ną powierzch­nię. Ślady piły nada­ją drew­nia­nej pod­ło­dze dodat­ko­wy i nie­po­wta­rzal­ny urok. Na pew­no póź­niej zaży­czą Państwo sobie, aby te zło­to-żół­to za ole­jo­wa­ne deski były poło­żo­ne wszędzie.

Chirone

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Rustikal

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadzki

Rodzaj na zdjęciach

Jodełka 90°

Wymiar na zdjęciach

400 – 2000 x 120 x 14 mm

Deska pod­ło­go­wa

Deska Warstwowa

400 – 1200 x 100 x 14

400 – 2000 x 120 x 14

400 – 2000 x 150 x 14

2500 x 285 x 14 – “Deska XXL”

Deska Lita

500 – 1200 x 100 x 16 / 22

500 – 2000 x 120 x 16 / 22

500 – 2000 x 150 x 16 / 22

Jodełka 90° (Prawe + Lewe)

Deska Warstwowa

500 x 100 x 14

600 x 100 x 14

700 x 100 x 14

Deska Lita

500 x 100 x 16 / 22

600 x 100 x 16 / 22

Chevron Francuski 45° (Jodełka Francuska)

Deska Warstwowa

390 / 490 / … / 890 x 100 x 14

Deska Lita

360 x 70 x 16

410 x 70 x 22

380 / 480 / … / 880 x 100 x 16 / 22

Chevron Węgierski 60° (Jodełka Węgierska)

Deska Warstwowa

430 / 530 / … / 930 x 100 x 14

465 x 100 x 14 – “Wzór Bawarski”

Deska Lita

390 x 70 x 16

440 x 70 x 22

420 / 520 / … / 920 x 100 x 16 / 22

465 x 100 x 16 / 22 – “Wzór Bawarski”

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niuansów.