Mirage

Ekskluzywność, ele­gan­cja i luk­sus, wszyst­ko to zawie­ra Mirage

 

Elegancka, nie będą­ca zbyt wytwor­na. Ten efekt może „Mirage“ zyskać szcze­gól­nie w kom­bi­na­cji z kon­tra­stu­ją­cym kli­ma­tem wnę­trza. Te deski pod­ło­go­we zosta­ły nie tyl­ko deli­kat­nie wyszli­fo­wa­ne, lecz poprzez deli­kat­ny bia­ły pig­ment w ole­ju uzy­ska­ły per­fek­cyj­ną rów­no­wa­gę w desi­gnie. To zna­czy, że natu­ral­ny kolor dębu prze­bi­ja się w spo­sób wyra­fi­no­wa­ny przez bia­łą powierzch­nię. Ta pod­ło­ga nada­je się do ciem­nych wnętrz, ponie­waż daje zna­ko­mi­tą grę kontrastów.

Mirage

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadzki

Rodzaj na zdjęciach

Deska pod­ło­go­wa

Wymiar na zdjęciach

400 – 2000 x 120 x 14 mm

Deska pod­ło­go­wa

Deska Warstwowa

400 – 1200 x 100 x 14

400 – 2000 x 120 x 14

400 – 2000 x 150 x 14

2500 x 285 x 14 – “Deska XXL”

Deska Lita

500 – 1200 x 100 x 16 / 22

500 – 2000 x 120 x 16 / 22

500 – 2000 x 150 x 16 / 22

Jodełka 90° (Prawe + Lewe)

Deska Warstwowa

500 x 100 x 14

600 x 100 x 14

700 x 100 x 14

Deska Lita

500 x 100 x 16 / 22

600 x 100 x 16 / 22

Chevron Francuski 45° (Jodełka Francuska)

Deska Warstwowa

390 / 490 / … / 890 x 100 x 14

Deska Lita

360 x 70 x 16

410 x 70 x 22

380 / 480 / … / 880 x 100 x 16 / 22

Chevron Węgierski 60° (Jodełka Węgierska)

Deska Warstwowa

430 / 530 / … / 930 x 100 x 14

465 x 100 x 14 – “Wzór Bawarski”

Deska Lita

390 x 70 x 16

440 x 70 x 22

420 / 520 / … / 920 x 100 x 16 / 22

465 x 100 x 16 / 22 – “Wzór Bawarski”

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niuansów.