Mirage Natur

Ekskluzywność, ele­gan­cjai luk­sus, wszyst­ko to zawie­ra Mirage

 

Elegancka, nie będą­ca zbyt wytwor­na. Ten efekt może „Mirage“ zyskać szcze­gól­nie w kom­bi­na­cji z kon­tra­stu­ją­cym kli­ma­tem wnę­trza. Te deski pod­ło­go­we zosta­ły nie tyl­ko deli­kat­nie wyszli­fo­wa­ne, lecz poprzez deli­kat­ny bia­ły pig­ment w ole­ju uzy­ska­ły per­fek­cyj­ną rów­no­wa­gę w desi­gnie. To zna­czy, że natu­ral­ny kolor dębu prze­bi­ja się w spo­sób wyra­fi­no­wa­ny przez bia­łą powierzch­nię. Ta pod­ło­ga nada­je się do ciem­nych wnętrz, ponie­waż daje zna­ko­mi­tą grę kon­tra­stów.

Mirage Natur

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 – 1200 x 100 x 16 mm

500 – 2000 x 120 x 16 mm

500 – 1200 x 100 x 22 mm

900 – 2000 x 150 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

10.Schiffboden_Diagonal

Wzór okrę­to­wy dia­go­nal­ny

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deszczułki/deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.