Ariana

Ariana – peł­ny blask natu­ry

 

Ariana” mówiąc w skró­cie jest praw­dzi­wą kla­są naszych desek. Łączy ona więk­szość naszych udo­sko­na­lo­nych efek­tów, aby uwy­dat­nić jesz­cze bar­dziej struk­tu­rę drew­na dębo­we­go. Szczególnie duże sęki w tej pod­ło­dze uwy­dat­nio­ne są przez ciem­ne ole­jo­wa­nie. To stwa­rza ją ele­ganc­ką i nad­zwy­czaj­ną.

Ariana

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Markant

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 – 1200 x 100 x 16 mm

500 – 2000 x 120 x 16 mm

500 – 1200 x 100 x 22 mm

900 – 2000 x 150 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

4

Szczotkowane

Przez pod­da­nie obrób­ce powierzch­ni deski spe­cjal­ny­mi szczot­ka­mi otrzy­mu­je­my deli­kat­ne wyszczot­ko­wa­ne sło­je co uwy­dat­nia jej struk­tu­rę.

5

Rysy po pile

Przez obrób­kę powierzch­ni spe­cjal­ną piłą uzy­sku­je­my celo­we nacię­cia imi­tu­ją­ce śla­dy piły. Uzyskujemy przez to struk­tu­rę vin­ta­ge.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

10.Schiffboden_Diagonal

Wzór okrę­to­wy dia­go­nal­ny

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deszczułki/deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.