Saffina

Stylowa ele­ganc­ka– Saffina

 

Czuć się natu­ral­nie – to uda się Państwu naj­le­piej z naszą pod­ło­gą „Saffina“. W kom­bi­na­cji z ciem­ną ole­jo­wa­ną i gra­we­ro­wa­ną powierzch­nią, deski two­rzą nie­wia­ry­god­ną ele­gan­cję i styl. Do tej pod­ło­gi pole­ca­my ciem­ne wnę­trza.

Saffina

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 – 1200 x 100 x 16 mm

500 – 2000 x 120 x 16 mm

500 – 1200 x 100 x 22 mm

900 – 2000 x 150 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

6

Grawer

Przez obrób­kę powierzch­ni spe­cjal­ny­mi hebla­mi uzy­sku­je­my kar­bo­wa­no fali­stą struk­tu­rę po dłu­go­ści deski. Wyraźnie widocz­ny ślad hebla two­rzy inte­re­su­ją­cą grę świa­tła.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

10.Schiffboden_Diagonal

Wzór okrę­to­wy dia­go­nal­ny

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deszczułki/deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.