Francesca I

Mocna, z gra­cjąa jed­nak szy­kow­na.

 

Mocno dzia­ła w swo­im wyglą­dzie – nasza „Francesca I“. Specjalne ole­jo­wa­nie nada­je naszym deskom pew­ne extra. Do tego wcze­śniej­sze szczot­ko­wa­nie jest per­fek­cyj­nie dopa­so­wa­ne, a przy tym uwy­dat­nia nie tyl­ko sło­je drew­na, lecz rów­nież pod­kre­śla moc­ną opty­kę w swo­ich brą­zo­wych tonach.

Francesca I

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 x 100 x 16 mm

600 x 100 x 16 mm

500 x 100 x 22 mm

600 x 100 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

4

Szczotkowane

Przez pod­da­nie obrób­ce powierzch­ni deski spe­cjal­ny­mi szczot­ka­mi otrzy­mu­je­my deli­kat­ne wyszczot­ko­wa­ne sło­je co uwy­dat­nia jej struk­tu­rę.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

10.Schiffboden_Diagonal

Wzór okrę­to­wy dia­go­nal­ny

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deszczułki/deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.