Jaune Natur

Klasyczna, ele­ganc­kai ponad­cza­so­wa

 

Delikatnie, jasno i pięk­nie pre­zen­tu­je się deska pod­ło­go­wa „Jaune“. Słój drew­na i struk­tu­ra w sor­to­wa­niu Natur jest spo­koj­na i z szy­kow­na. W efek­cie koń­co­wym, deska pod­ło­go­wa „Jaune“ jest deli­kat­nie szli­fo­wa­na, a następ­nie zabez­pie­czo­na odpor­nym na zary­so­wa­nia lakie­rem. Dzięki temu otrzy­mu­je ona swo­ją gład­ką i mato­wo-jedwa­bi­stą, lśnią­cą powierzch­nię, któ­ra przez to uzy­sku­je swo­ją lek­kość i per­fek­cyj­ną ochro­nę.

Jaune Natur

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur 

Powierzchnia

Lakierowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 – 1200 x 100 x 16 mm

500 – 2000 x 120 x 16 mm

500 – 1200 x 100 x 22 mm

900 – 2000 x 150 x 22 mm

1

Powierzchnia lakie­ro­wa­na

Lakierowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność i odpor­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

10.Schiffboden_Diagonal

Diagonalny wzór okrętowy

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.