Jaune

Klasyczna, ele­ganc­ka i ponad­cza­so­wa

 

Delikatnie, jasno i pięk­nie pre­zen­tu­je się deska pod­ło­go­wa „Jaune“. Słój drew­na i struk­tu­ra w sor­to­wa­niu Natur jest spo­koj­na i z szy­kow­na. W efek­cie koń­co­wym, deska pod­ło­go­wa „Jaune“ jest deli­kat­nie szli­fo­wa­na, a następ­nie zabez­pie­czo­na odpor­nym na zary­so­wa­nia lakie­rem. Dzięki temu otrzy­mu­je ona swo­ją gład­ką i mato­wo-jedwa­bi­stą, lśnią­cą powierzch­nię, któ­ra przez to uzy­sku­je swo­ją lek­kość i per­fek­cyj­ną ochronę.

Jaune

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Lakierowana

Montaż

Przyklejenie do posadzki

Rodzaj na zdjęciach

Deska pod­ło­go­wa

Wymiar na zdjęciach

400 – 1200 x 100 x 14 mm

Deska pod­ło­go­wa

Deska Warstwowa

400 – 1200 x 100 x 14

400 – 2000 x 120 x 14

400 – 2000 x 150 x 14

2500 x 285 x 14 – “Deska XXL”

Deska Lita

500 – 1200 x 100 x 16 / 22

500 – 2000 x 120 x 16 / 22

500 – 2000 x 150 x 16 / 22

Jodełka 90° (Prawe + Lewe)

Deska Warstwowa

500 x 100 x 14

600 x 100 x 14

700 x 100 x 14

Deska Lita

500 x 100 x 16 / 22

600 x 100 x 16 / 22

Chevron Francuski 45° (Jodełka Francuska)

Deska Warstwowa

390 / 490 / … / 890 x 100 x 14

Deska Lita

360 x 70 x 16

410 x 70 x 22

380 / 480 / … / 880 x 100 x 16 / 22

Chevron Węgierski 60° (Jodełka Węgierska)

Deska Warstwowa

430 / 530 / … / 930 x 100 x 14

465 x 100 x 14 – “Wzór Bawarski”

Deska Lita

390 x 70 x 16

440 x 70 x 22

420 / 520 / … / 920 x 100 x 16 / 22

465 x 100 x 16 / 22 – “Wzór Bawarski”

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niuansów.