Sheena

Modna i oka­za­ła, taka jest nasza Sheena

 

Dzięki naszej desce „Sheena“ wno­szą Państwo natu­ral­ną przy­tul­ność do swo­je­go domu. Poprzez wyszczot­ko­wa­ną powierzch­nię odzna­cza się w niej struk­tu­ra drew­na. Państwa sto­py oce­nią tę drew­nia­ną pod­ło­gę przy każ­dym ponow­nym doty­ku. Naturalna bia­ła powierzch­nia jest tak deli­kat­na, że moż­na roz­po­znać dokład­ną struk­tu­rę drewna.

Sheena

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadzki

Rodzaj na zdjęciach

Jodełka 90°

Wymiar na zdjęciach

500 x 100 x 14 mm

Deska pod­ło­go­wa

Deska Warstwowa

400 – 1200 x 100 x 14

400 – 2000 x 120 x 14

400 – 2000 x 150 x 14

2500 x 285 x 14 – “Deska XXL”

Deska Lita

500 – 1200 x 100 x 16 / 22

500 – 2000 x 120 x 16 / 22

500 – 2000 x 150 x 16 / 22

Jodełka 90° (Prawe + Lewe)

Deska Warstwowa

500 x 100 x 14

600 x 100 x 14

700 x 100 x 14

Deska Lita

500 x 100 x 16 / 22

600 x 100 x 16 / 22

Chevron Francuski 45° (Jodełka Francuska)

Deska Warstwowa

390 / 490 / … / 890 x 100 x 14

Deska Lita

360 x 70 x 16

410 x 70 x 22

380 / 480 / … / 880 x 100 x 16 / 22

Chevron Węgierski 60° (Jodełka Węgierska)

Deska Warstwowa

430 / 530 / … / 930 x 100 x 14

465 x 100 x 14 – “Wzór Bawarski”

Deska Lita

390 x 70 x 16

440 x 70 x 22

420 / 520 / … / 920 x 100 x 16 / 22

465 x 100 x 16 / 22 – “Wzór Bawarski”

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niuansów.