Sheena

Modna i oka­za­ła, taka jest nasza Sheena

 

Dzięki naszej desce „Sheena“ wno­szą Państwo natu­ral­ną przy­tul­ność do swo­je­go domu. Poprzez wyszczot­ko­wa­ną powierzch­nię odzna­cza się w niej struk­tu­ra drew­na. Państwa sto­py oce­nią tę drew­nia­ną pod­ło­gę przy każ­dym ponow­nym doty­ku. Naturalna bia­ła powierzch­nia jest tak deli­kat­na, że moż­na roz­po­znać dokład­ną struk­tu­rę drew­na.

Sheena

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Rustikal

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

500 x 100 x 16 mm

600 x 100 x 16 mm

500 x 100 x 22 mm

600 x 100 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

4

Szczotkowane

Przez pod­da­nie obrób­ce powierzch­ni deski spe­cjal­ny­mi szczot­ka­mi otrzy­mu­je­my deli­kat­ne wyszczot­ko­wa­ne sło­je co uwy­dat­nia jej struk­tu­rę.

1.Schiffboden_Verband

Wzór okrę­to­wy

Przy uło­że­niu pod­ło­gi wzo­rem okrę­to­wym poszcze­gól­ne deski ukła­da się nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

10.Schiffboden_Diagonal

Wzór okrę­to­wy dia­go­nal­ny

Przy wzo­rze j/w, poszcze­gól­ne deszczułki/deski ukła­da się w pomiesz­cze­niu dia­go­nal­nie nie­prze­rwa­nie wzdłuż.

 

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.