Design is so simple, that´s why it is so complicated.”

- Paul Rand

Firma z rodzin­ny­mi wartościami

Od począt­ku ist­nie­nia fir­my, naszym naj­waż­niej­szym celem jest speł­niać życze­nia klien­ta zgod­nie z wie­dzą i sumie­niem. Przy tym waż­ne jest dla nas to, aby dosko­na­ła jakość pro­duk­tu i nowo­cze­sne wzor­nic­two two­rzy­ły syner­gię.

  • Wszystkie
  • Parkiet lity
  • Deski pod­ło­go­we
  • Chevron

Sprawdź naszą całą kolek­cję pod­łóg drewnianych.

 

ODKRYJ

NASZ

KATALOG

TUTAJ

 

Przeglądaj nasz aktu­al­ny kata­log i prze­nieś się w świat pasji, rze­mio­sła i miło­ści do szcze­gó­łów. Starannie opra­co­wa­na kolek­cja będzie źró­dłem pomy­słów na aran­ża­cję Twojej przestrzeni.

TWÓJ

BEZPŁATNY

KATALOG

 

Zamów nasz naj­now­szy kata­log jako wer­sję dru­ko­wa­ną bez­płat­nie do domu. Opowiemy Ci histo­rię naszej pra­cy, by była dla Ciebie inspi­ra­cją do stwo­rze­nia wła­sne­go domu. Starannie przy­go­to­wa­ny pre­zent – od nas dla Ciebie.