Chevron – Jaune

Elegancki, szla­chet­ny i nowo­cze­sny - nasz Chevron“

 

Parkiet Chevron jest naj­bar­dziej ele­ganc­kim, naj­szla­chet­niej­szym i naj­no­wo­cze­śniej­szym par­kie­tem do ukła­da­nia.

 

Zasadniczo ist­nie­ją dwa głów­ne warian­ty.

 

Pierwszy wariant jest tak zwa­ny fran­cu­ski Chevron, któ­ry jest rów­nież nazy­wa­ny fran­cu­ską jodeł­ką. Końcówki desz­czu­łek są obu­stron­nie pre­cy­zyj­nie cię­te pod kątem 45 °.

 

Drugi wariant to tak zwa­ny węgier­ski Chevron, zna­ny rów­nież jako węgier­ska jodeł­ka.

Również w tym koń­ców­ki desz­czu­łek są ścię­te. W prze­ci­wień­stwie do fran­cu­skie­go Chevronu, jed­nak pod kątem 60 °. 

Chevron Węgierski – Jaune

Gatunek drew­na

Dąb

Kąt

60° (Węgierska)

Klasa

Natur

Powierzchnia

Lakierowana 

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

390 x 70 x 16 mm | 440 x 70 x 22 mm

420 x 100 x 16 mm | 420 x 100 x 22 mm

520 x 100 x 16 mm | 520 x 100 x 22 mm

620 x 100 x 16 mm | 620 x 100 x 22 mm

720 x 100 x 16 mm | 720 x 100 x 22 mm

820 x 100 x 16 mm | 820 x 100 x 22 mm

920 x 100 x 16 mm | 920 x 100 x 22 mm

1

Powierzchnia lakie­ro­wa­na

Lakierowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność i odpor­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

7.Ungarisch

Chevron Węgierski (60°)

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.