Jaune

Elegancki, szla­chet­ny i nowo­cze­sny – nasz Chevron“

 

Parkiet Chevron jest naj­bar­dziej ele­ganc­kim, naj­szla­chet­niej­szym i naj­no­wo­cze­śniej­szym par­kie­tem do układania.

 

Zasadniczo ist­nie­ją dwa głów­ne warianty.

 

Pierwszy wariant jest tak zwa­ny fran­cu­ski Chevron, któ­ry jest rów­nież nazy­wa­ny fran­cu­ską jodeł­ką. Końcówki desz­czu­łek są obu­stron­nie pre­cy­zyj­nie cię­te pod kątem 45 °.

 

Drugi wariant to tak zwa­ny węgier­ski Chevron, zna­ny rów­nież jako węgier­ska jodełka.

Również w tym koń­ców­ki desz­czu­łek są ścię­te. W prze­ci­wień­stwie do fran­cu­skie­go Chevronu, jed­nak pod kątem 60 °. 

Jaune

Gatunek drew­na

Dąb

Klasa

Natur

Powierzchnia

Lakierowana

Montaż

Przyklejenie do posadzki

Rodzaj na zdjęciach

Chevron Węgierski 60°

Wymiar na zdjęciach

430 x 100 x 14 mm

Deska pod­ło­go­wa

Deska Warstwowa

400 – 1200 x 100 x 14

400 – 2000 x 120 x 14

400 – 2000 x 150 x 14

2500 x 285 x 14 – “Deska XXL”

Deska Lita

500 – 1200 x 100 x 16 / 22

500 – 2000 x 120 x 16 / 22

500 – 2000 x 150 x 16 / 22

Jodełka 90° (Prawe + Lewe)

Deska Warstwowa

500 x 100 x 14

600 x 100 x 14

700 x 100 x 14

Deska Lita

500 x 100 x 16 / 22

600 x 100 x 16 / 22

Chevron Francuski 45° (Jodełka Francuska)

Deska Warstwowa

390 / 490 / … / 890 x 100 x 14

Deska Lita

360 x 70 x 16

410 x 70 x 22

380 / 480 / … / 880 x 100 x 16 / 22

Chevron Węgierski 60° (Jodełka Węgierska)

Deska Warstwowa

430 / 530 / … / 930 x 100 x 14

465 x 100 x 14 – “Wzór Bawarski”

Deska Lita

390 x 70 x 16

440 x 70 x 22

420 / 520 / … / 920 x 100 x 16 / 22

465 x 100 x 16 / 22 – “Wzór Bawarski”

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niuansów.