Chevron – Mirage light

Elegancki, szla­chet­ny i nowo­cze­sny - nasz Chevron“

 

Parkiet Chevron jest naj­bar­dziej ele­ganc­kim, naj­szla­chet­niej­szym i naj­no­wo­cze­śniej­szym par­kie­tem do ukła­da­nia.

 

Zasadniczo ist­nie­ją dwa głów­ne warian­ty.

 

Pierwszy wariant jest tak zwa­ny fran­cu­ski Chevron, któ­ry jest rów­nież nazy­wa­ny fran­cu­ską jodeł­ką. Końcówki desz­czu­łek są obu­stron­nie pre­cy­zyj­nie cię­te pod kątem 45 °.

 

Drugi wariant to tak zwa­ny węgier­ski Chevron, zna­ny rów­nież jako węgier­ska jodeł­ka.

Również w tym koń­ców­ki desz­czu­łek są ścię­te. W prze­ci­wień­stwie do fran­cu­skie­go Chevronu, jed­nak pod kątem 60 °. 

Chevron Francuski – Mirage light

Gatunek drew­na

Dąb

Kąt

45° (Francuski)

Klasa

Rustikal

Powierzchnia

Olejowana

Montaż

Przyklejenie do posadz­ki

Wymiary

360 x 70 x 16 mm | 410 x 70 x 22 mm

380 x 100 x 16 mm | 380 x 100 x 22 mm

480 x 100 x 16 mm | 480 x 100 x 22 mm

580 x 100 x 16 mm | 580 x 100 x 22 mm

680 x 100 x 16 mm | 680 x 100 x 22 mm

780 x 100 x 16 mm | 780 x 100 x 22 mm

880 x 100 x 16 mm | 880 x 100 x 22 mm

2

Powierzchnia ole­jo­wa­na

Olejowanie gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę i zapew­nia dłu­gą żywot­ność.

3

Czterostronna faza

Zarówno na dłu­go­ściach jak rów­nież na czo­ło­wych stro­nach kan­ty są fazo­wa­ne.

6.Franzoesisch

Chevron Francuski (45°)

 

.

Uwaga: W zależ­no­ści od wyświe­tla­cza kolo­ry i / lub kon­tra­sty mogą być wyświe­tla­ne ina­czej. Ponieważ drew­no jest pro­duk­tem natu­ral­nym, repre­zen­ta­cje wizu­al­ne widocz­ne na tych obra­zach mogą odróż­niać się od póź­niej­szych praw­dzi­wych drew­nia­nych pod­łóg według niu­an­sów.